Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website
R.K.S.V. Albertus, hierna Albertus genaamd, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Albertus wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Albertus behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. De informatie die verstrekt wordt op deze website is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over Albertus en over de door haar ontplooide activiteiten.

Functioneren van deze website
Albertus garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Albertus is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Albertus of door u aan Albertus middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Albertus aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Albertus behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Albertus of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Albertus.

Virussen
Albertus garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.
Bescherming persoonsgegevens
De aan Albertus verstrekte persoonsgegevens (bij het aanvragen van informatie of het aanmelden voor een evenement) worden door Albertus opgeslagen. De gegevens worden niet gepubliceerd of verkocht aan derden. Mocht Albertus een sponsorbrief of email versturen zal dit via Albertus verlopen.

Auteursrecht
Het auteursrecht voor teksten, ontwerpen, foto’s en logo’s op de websites van Albertus berust bij Albertus en mogen daarom niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Albertus worden gekopieerd, gewijzigd of anderszins gebruikt.

Bij het plaatsen van content op de website van Albertus is op zo zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet 1912 stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op een van de teksten of illustraties, dan kan hij of zij contact opnemen met:

Bestuur AiMi
Brugstraat 8
9711 HX Groningen
E-mail:  Abactis [at] albertus [punt] nl